Privacy verklaring

Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal is van DuraConstruct  (hierna genoemd “DuraConstruct”, “wij” of “ons”). Uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons.

Huidige privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is onder meer van toepassing op (i) onze website www.DuraConstruct.be (hierna genoemd de “Website”), (ii) alle (commerciële) relaties tussen DuraConstruct en haar klanten, prospecten en business partners en (iii) bij het bezoeken van de gebouwen en/of de vestigingen van DuraConstruct.

Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die wij verzamelen, alsook over de wijze waarop  wij deze persoonsgegevens gebruiken en verwerken.

Wij willen benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de “Privacy Wetgeving”, te weten (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, (ii) de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en (iii) de (toekomstige) Belgische wetgeving omtrent de implementatie van voornoemde Verordening.

Het bezoeken van de Website, beroep doen op de diensten van DuraConstruct, het aankopen van producten en of diensten van ons, het inschrijven op de nieuwbrief, iedere (vorm van) communicatie met DuraConstruct en/of de inschrijving voor een event van DuraConstruct impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken. Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen in samenhang met de cookie policy van DuraConstruct.

I. Soorten persoonsgegevens

DuraConstruct beperkt zich enkel tot het bijhouden van het hoogstnoodzakelijke in functie van de samenwerking met ons.  DuraConstruct verzamelt tevens automatisch anonieme informatie  betreffende het gebruik dat u maakt van de Website. Zo zal DuraConstruct, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat ons toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website.

II. Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij elke vorm van contact met ons. De door DuraConstruct verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt. Het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens is (soms) een voorwaarde om te kunnen genieten van bepaalde diensten (e.g. om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de Website, om in te schrijven op nieuwsbrieven, om deel te nemen aan bepaalde activiteiten en events). Hierbij wordt aangegeven welke gegevens verplicht in te vullen zijn en welke optioneel zijn.

III. Gebruik persoonsgegevens

DuraConstruct verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor de afhandeling in functie van de uitoefening van haar opdrachten. (oa klantenadministratie, opvolgen van leveringen en bestellingen, het verzenden van marketing en gepersonaliseerde boodschappen)

IV. Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

Wij zullen uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van de uitvoering van de overeenkomst en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot ons). In dit kader zullen uw persoonsgegevens mogelijks openbaar gemaakt worden aan payment providers, softwareleveranciers, cloud partner, sociaal secretariaat, verzekeringsmaatschappijen, datacenters en dienstverleners.

Indien het noodzakelijk is dat wij in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maken aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

Onverminderd voorgaande, is het evenwel mogelijk dat wij uw persoonsgegevens openbaar maken:

  • Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer wij hiertoe verplicht zijn op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van de rechten van ons.
  • Wanneer wij nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens die wij hebben verzameld, één van de overgedragen activa zal zijn.

In alle overige gevallen zullen wij uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, die de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conforme behandeling van uw persoonsgegevens.

V. Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet valt onder een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, die ofwel (i) de standaard contractuele clausules zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’ zal bevatten, ofwel (ii) passende waarborgen bieden door enig ander mechanisme op grond van de Privacy Wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

VI. Opslag persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaren wij uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in deze Privacy Verklaring onder ‘III. Gebruik persoonsgegevens’.

VII. Uw privacy rechten

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over volgende privacy rechten:

  • Recht op inzage van uw persoonsgegevens;
  • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;
  • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’) (we wijzen u er in dit kader wel op dat bepaalde diensten niet meer toegankelijk zullen zijn of verstrekt kunnen worden, indien u bepaalde noodzakelijke persoonsgegevens schrapt of laat schrappen);
  • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
  • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wanneer u uw privacy rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen met info@DuraConstruct.be of per post.

U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen via bovenvermelde wijze. Bovendien kunt u steeds via uw account uw persoonsgegevens die u diende mee te delen bij de aanmaak van uw account, verifiëren, updaten, en/of wijzigen.

Wilt u geen nieuwsbrieven of informatie over de diensten van ons meer ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van ons.

VIII. Beveiliging persoonsgegevens

Wij verbinden ons er zich toe om passende en redelijke fysieke, technologische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde of onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

Wij zullen alle persoonsgegevens die we hebben verzameld, bewaren op de server, aanwezig op haar site, in de cloud in Office 365 alsook in de vorm van een back up op een externe netwerkschijf.

Niettegenstaande (i) het veiligheidsbeleid van DuraConstruct, (ii) de controles die zij uitvoert en (iii) de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodat wij in dit kader geen absolute veiligheid kunnen garanderen.

IX. Update Privacy Verklaring

Wij zijn gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie op de Website te plaatsen. Het is in dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Websites en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

X. Verwijzingen naar andere websites

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. Wanneer u één van deze links aanklikt, gaat u mogelijks naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over u zou kunnen verzamelen. Wij dragen geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens. U dient zelf het privacy beleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken zodoende te kunnen oordelen of zij in overeenstemming met de Privacy Wetgeving handelen.

XI. Contacteer ons

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken of verwerken, gelieve ons te contacteren :

  • Via e-mail: info@DuraConstruct.be,

of

  • Via de post: Corbeillestraat 112 te 2235 WESTMEERBEEK.

Indien u ontevreden bent omtrent de manier waarop wij deze vragen of opmerkingen hebben behandeld of wanneer u enige klachten heeft over de manier waarop wij uw gegevens verzamelen, gebruikt of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie.

Contacteer ons

Wenst u met ons eens af te stemmen wat de mogelijkheden zijn?

Contacteer ons